תקנון שימוש באתר

תקנון הצטרפות לרשימת התפוצה

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל מידע ו/או תוכן ו/או דיוור אלקטרוני אשר ישלח ע"י מר יאיר יצחקי ודגן פרץ (להלן: "מפעיל האתר") ו/או מי מטעמו, למקבל המידע (שיקרא להלן: "המשתמש"), בין בהודעות טקסט ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקס ו/או בהודעות ווטסאפ ו/או בפייסבוק ו/או בוטים ו/או בכל צורת תקשורת אחרת (להלן: "ההודעות".)

 

 1. הרשמת המשתמש לרשימת התפוצה של מפעיל האתר ו/או של כל גורם מורשה הפועל מטעמו (להלן: "ההרשמה"), מהווה הסכמת המשתמש בפועל לנהוג על פי תקנון זה, וכן הסכמתו לקבל ממפעיל האתר מידע ו/או תוכן ו/או דיוור אשר מהווים פרסומת, באמצעות ההודעות.

 

 1. המשתמש מסכים כי לא יחול על התוכן שיועבר אליו בשום צורה שהיא, אילו מהדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"), לרבות לגבי ציון סוג תוכן ההודעה כגון: "פרסומת", או "תעמולה", או "בקשת תרומה" ומפעיל האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלי לציין את סוג תוכן ההודעה.

 

 1. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, באשר לאי ציון תוכן ההודעה בתחילת דבר ההודעה ו/או בכותרת ההודעה ו/או בתוכן ההודעה עצמה.

 

 1. הצדדים מסכימים כי לאחר הרשמת המשתמש, לא יהא מפעיל האתר חייב לציין בהודעות הנשלחות אליו את כל פרטי המידע לגבי האתר, עפ"י חוק התקשורת.

 

 1. הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אין מהוות פרסומת ו/או תעמולה ו/או תרומה על פי הגדרתם בחוק התקשורת, והמשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או סעד כלשהו בגין קבלת הודעות מידע אלו ששלחו אליו.

 

 1. הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא, או על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי קבלת דוא"ל מהמשתמש אצל מפעיל האתר, בו מבקש המשתמש להסיר את כתובתו (להלן: "בקשת ההסרה"), ולא בכל דרך אחרת. מפעיל האתר בכל מקרה, לא יחוייב להוסיף להודעות את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.

 

 1. המשתמש מסכים כי בקשת הסרה מרשימת תפוצה באמצעי תקשורת כלשהו, משמעה כי לא ישלחו אל המשתמש הודעות באותו אמצעי תקשורת בלבד אשר בו ביקש להסירו. לכן, ככל שברצונו להיות מוסר מרשימות תפוצה נוספות, עליו לציין זאת מפורשות בבקשת ההסרה, או לבקש זאת בנפרד מכל רשימה, וכן לוודא כי בקשותיו נתקבלו אצל מפעיל האתר.

 

 1. המשתמש מסכים כי גם במקרה בו הוא לא נרשם בעבר לרשימת התפוצה של האתר, הרי שכל הודעה שיקבל, ולא תתקבל אצל מפעיל האתר הודעה ממנו כנגד שליחתה בתוך 10 ימים מהיום בו נשלחה ההודעה, יחשב המשתמש כמסכים לקבלת ההודעה ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לגביה.

 

 1. הצדדים מסכימים כי המשתמש איננו זכאי לפיצוי העונשי ו/או פיצוי כלשהו הקבוע בחוק התקשורת ו/או בכל דין, וכי גם במקרה בו ייקבע על ידי פסק דין חלוט של בית משפט כי חלה אחריות על מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין משלוח הודעה פרסומית ו/או מספר הודעות פרסומיות ו/או אגירת הודעות, לא יעלה גבול אחריות מפעיל האתר ו/או מי מטעמו על סך 1,000 ₪ בעבור משלוח כל ההודעות יחד.

 

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהרשמתו, תוך התחזות לאדם אחר ו/או מתן פרטים כוזבים, מהווה עבירה פלילית ו/או פגיעה בפרטיות מפעיל האתר ו/או פסולה עפ"י כל דין, ועליו יהא לשאת בכל הסנקציות הקבועות בחוק, וכן תזכה את מפעיל האתר בכל הסעדים הקבועים בחוק בשל כך.

 

 1. המשתמש מסכים כי לא תחול על מפעיל האתר כל אחריות באשר לביצוע תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז – 2017, וכי הוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בשל כך.

 

 1. המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת אופן הביצוע אשר יעשה בתוכן ההודעות אשר יקבל, וכי הוא פוטר את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לתוצאות ביצוע זה, הן כלפיו והן כלפי צדדים שלישיים.

 

 1. המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר עבור כל נזקיו,כולל הוצאות ושכ"ט עו"ד,בגין כל דרישה שתועלה מצדו ו/או תביעה שתוגש מטעמו נגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בניגוד למוסכם על ידו במסגרת תקנון זה.

תקנון ותנאי שימוש

 1. כללי  

1.1.  האתר (the ultimate massing plan) (להלן: "האתר") המופעל ע"י יאיר יצחקי (להלן: "מפעיל האתר"), הי􏰀נו אתר

_the ultimate massing plan_ (להלן: "התכנית").

 

1.2.  בשימוש באתר ו/או בתכנית ו/או בתכנים השונים המוצגים באתר מביע המשתמש, את הסכמתו לתנאי שימוש אלה עפ"י תקנון זה, הוא מצהיר כי הינו מעל גיל 18, קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן במלואם והסכים להן.

 

1.3.  כל השירותים המוצעים במסגרת תכנית זו, מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של המשתמש ולא למטרות מסחריות ו/או אחרות.

 

1.4.  התקנון ותנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר וזאת לצרכי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים כאחד.

 

1.5. כל התוכן שימצא באתר הינו מידע כללי בלבד, מהווה המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ כלשהו, לרבות ייעוץ עם מאמן ו/או עם רופא ו/או עם איש מקצוע אחר ו/או עם כל אדם ו/או גורם אחר.

 

 1. דרך השימוש בתכנית

 

2.1.  הגישה לתכנית ו/או התכנים בתכנית הינם אישיים בלבד, ואין לעשות בהם שימוש שאינו נאות ו/או להעביר אותם לצד שלישי אחר.

 

2.2.  ככל שנדרש המשתמש לספק פרטים על מנת להירשם למערכת, עליו לספק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים, מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות הם עבירה פלילית, והעושה כן צפוי לעונשים פליליים ואזרחיים הקבועים בחוק.

 

2.3.  למפעיל האתר הזכות להפסיק ו/או להשהות ו/או לחסום ו/או לבטל את גישת המשתמש לשימוש באתר, במקרה של הפרת תנאי השימוש בתכנ􏰀ית עפ"י תקנון זה ו/או עפ"י כל דין.

 

2.4.  מפעיל האתר רשאי לשנות ו/או לעדכן את המחקרים ו/או המקורות המוצגים בתכנית מפעם לפעם ועפ"י שיקול דעתו.

 

2.5.  מפעיל האתר אינו מתחייב לסוג ו/או כמות ו/או תדירות תכנים ויהיה לו שיקול דעת בלעדי לכל שינוי שהוא ללא הודעה ו/או עדכון המשתמש.

 

2.6.  מפעיל האתר, אינו אחראי לתקלות במערכת, מחיקת חומרים, חסימת גישה אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בשימוש במערכת, ולא יישא בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתמש כתוצאה מכך.

 

2.7.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי בשימוש בתכנית הוא עשוי להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הטבות, הצעות להנחות ו/או מבצעים. מפעיל האתר אינו נושא באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו' של צדדים שלישיים, ועל המשתמש לוודא נתונים אלו ישירות מול אותו גורם.

 

 1. התמורה

 

התמורה תקבע על ידי מפעיל האתר ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו/או מדי􏰀ניות הביטול שלו.

 

 1. אחריות וביטול עסקאות

 

4.1.  המשתמש יהא זכאי לקבל החזר כספי עד שבועיים לאחר הרכישה, זאת במידה ולא השתמש על יותר ממחצית התכנים. מעבר לכך, לא ייתן כל החזר כספי.

 

4.2.  באם ביטל המשתמש את התקשרותו ו/או דרש החזר כספי שלא עפ"י דין ו/או לא פרע את מלוא תשלום התמורה מכל סיבה שהיא, יישא המשתמש בכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם למפעיל האתר עקב כך, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד.

 

 1. הצהרות המשתמש בקשר עם השימוש בתכנית

 

5.1.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתוכן המוצע בתכנית הינו בבחינת המלצה בלבד, כי מדובר בתוכן כללי בלבד אשר אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש ו/או קבלת ייעוץ מקצועי אישי, וכי מפעיל האתר ממליץ למשתמש להתייעץ אישית לפני השימוש בתכנית עם אנשי מקצוע, לרבות מאמנים ו/או רופאים.

 

5.2.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמפעיל האתר השקיע מאמצים רבים כדי ליצור המלצות מדויקות ואיכותיות, אולם כי מפעל האתר אינו מתחייב בשום צורה שהיא באשר לדיוק ו/או איכות התכנים ו/או להשגת תוצאות כלשהן כתוצאה מיישומם.

 

5.3.  המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין השימוש בתכנית, ומפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה המשתמש ו/או צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר ו/או בכל תוצאה שתנבע מהשימוש בתכנית ו/או הסתמכות המשתמש על מידע שפורסם באתר.

 

5.4.  המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שבמקרים מסוימים השימוש בתכנית, עלול לגרום לנזק ו/או פציעה ו/או פגיעה גופנית, לכל סוגי המשתמשים, הן למתאמים מתחילים והן למנוסים, וכי הוא מודע לסיכונים אלו והוא נוטל על עצמו את כל האחריות לשימוש בתכנית ו/או לכל פגיעה ו/או נזק גופני ו/או נזק כלשהו העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש בתכנית.

 

5.5.  המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי מפעיל האתר אינו תזונאי ו/או רופא ו/או פיזיותרפיסט ו/או מאמן ו/או מומחה ו/או איש מקצוע בכל תחום שהוא, והוא פוטר את מפעיל האתר מכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בתוכנית.

 

5.6.  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהעצות והאסטרטגיות המוצעות בתוכנית, הנן כלליות בלבד ולא בהכרח יתאימו לכל משתמש ומשתמש באופן פרטי.

 

5.7.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי התוצאות מהשימוש בתכנית עלולות להשתנות ממשתמש למשתמש והן תלויות בין היתר בנכונות ורצינות המשתמש.

 

 1. בנוסף לאמור לעיל, שימוש בתכנית מהווה הסכמה:

 

6.1.  שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו,לרבות חומר משדל,מסייע, מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע.

 

6.2.  שלא להעלות תוכן, לנהל ו/או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא, לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.

 

6.3.  שלא להעתיק מהתוכנית, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרה אישית.

 

6.4.  שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.

 

6.5.  שלא להשתמש בתכנים של התכנית לצורך פרסום ,שיווק או קידום הצעות עסקיות מכל סוג שהוא, בין של המשתמש ו/או בין של גורמים אחרים, לרבות להשתמש בתכנית ורשימת המשתתפים בתכנית לכל מטרה עסקית. 

 

6.6.  שלא להתחזות לאדם אחר.

 

6.7.  שלא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע.

 

6.8.  שלא להעלות תכנים שיש בהם מידע שאינו חוקי, פוגעני, חודר לפרטיות של אדם שלישי, גס, בוטה, או תוקפני.

 

6.9.  שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או קטינה.

 

6.10.  שלא להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים ו/או מכשירים אוטומטיים אחרים או תכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר. 

 

6.11.  המפעיל שומר על זכותו הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה ו/או למנוע את גישתו של המשתמש ו/או לבטלה בכל מקרה בו יופרו הוראות תקנון זה על ידו.

 

 1. אחריות ושיפוי

 

7.1.  כמפורט לעיל, התכנית ו/או כל תוכן או מידע בקשר עמה, מוצעים כמו שהם ובגדר המלצה בלבד, וכל השימוש ויישום בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.

 

7.2.  בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמו משחררים את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא גופני ו/או כספי ו/או כל נזק שהוא, העשוי להיגרם או שנגרם להם ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש כלשהו בתכנית.

 

7.3.  המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו מיד ולפי דרישה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בה, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או אי עמידה בו ו/או הפרת הוראה עפ"י כל דין.

 

 1. פרטיות

 

8.1.  מפעיל האתר מתחייב לפעול, באמצעים העומדים לרשותו ובאופן סביר, לשמור על פרטיות המשתמשים שנמסרו בעת ההרשמה לתכנית. פרטים אלו יישמרו, ככל הניתן, בידי מפעיל האתר ו/או מטעמו לצרכי התכנית בלבד ולא יועברו לצד שלישי באופן יזום.

 

8.2.  במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקט מפעיל האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.

 

 1. קניין רוחני

 

9.1.  כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני ו/או סימני מסחר ו/או זכויות יוצרים, בתכני המערכת, שייכות ושמורות באופן בלעדי למפעיל האתר. העמדת התכנים לרשות המשתמש נועדה לצורך עיונו בהם בלבד, והוא אינו רשאי להעבירם לגורם אחר ו/או לעשות בהם כל שימוש שלא ניתנה לגביו רשות מפורשת ובכתב על ידי מפעיל האתר.

 

9.2.  סעיף זה יעמוד על כנו ויישאר בתוקף גם במקרה בו יבוטלו הוראות אחרות עפ"י תקנון זה ו/או ההתקשרות תבוא לסיומה ו/או יבוטל ו/או תחסם הגישה לשימוש המשתמש ו/או תופסק פעילותו מכל סיבה שהיא.

 

 1. מדיניות הצטרפות לרשימת תפוצה

 

מצ"ב תקנון באשר להצטרפות לרשימת תפוצה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

 1. הוראות נוספות

 

11.1.  מפעיל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לכל צד ג', וככל שלא תפגענה זכויותיו של המשתמש. זכות זו אינה מוקנית למשתמש.

 

11.2.  אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות תקנון זה על ידי מפעיל האתר לא תחשב כוויתור.

 

11.3.  המשתמש מצהיר ומאשר כי תנאי תקנון זה ברורים לו היטב ומאושרים על ידו מרצונו הטוב והחופשי.

 

11.4.  מפעיל האתר רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו שינויים בתקנון זה, מבלי שיהא חייב ליידע את המשתמש.

 

11.5.  במקרה של חילוקי דעות בין מפעיל האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים אצל מפעיל האתר יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת ו/או בכל הליך משפטי בין הצדדים.

 

11.6. הצדדים קובעים את בית המשפט המוסמך בעיר חיפה, כבית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הנובע מתקנון זה.

 

© כל הזכויות שמורות – מאסלו.

תוכנית אימונים פול באדי מתנה

קבלו עכשיו את הכלים שעזרו לנו להתקדם בצורה הטובה ביותר ולראות תוצאות מהירות באימונים.

דילוג לתוכן